Propisi

ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA LICA SA INVALIDITETOM SA OPCIONIM PROTOKOLOM  download
EVROPSKA STRATEGIJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 2010-2020 download
STRATEGIJA ZA INTEGRACIJU OSOBA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI download
STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U CRNOJ GORI download
ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJU OBJEKATA  download
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA download
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SAMNJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM download
ZAKON O OBRAZOVANJU DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA download
PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA USMJERAVANJE DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA download
ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM download
PRAVILNIK O PROCENTU INVALIDITETA download
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PROCENTA INVALIDITETA, PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA download
PRAVILNIK O MJERAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA download
PRAVILNIK O KOMISIJI download
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA download
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA SPROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE download
PRAVILNIK O USLOVIMA download
SUBVENCIJE download
STRATEGIJA 2012-2015 download
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU download
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI download
PRAVILNIK O INDIKACIJAMA I NAČINU KORIŠĆENJA MEDICINSKE REHABILITACIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU download
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA MEDICINSKO TEHNIČKA POMAGALA download
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU TJELESNIH OŠTEĆENJA download

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČIJOJ ZAŠTITI download
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE OSNOVNIH MATERIJALNIH DAVANJA IZ SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE download
ZAKON O SPORTU download