Informator

Vodic kroz ljudska prava za osobe sa invaliditetom Ovaj informator je namjenjen osobama sa invaliditetom kao i drugim licima koja imaju interes da znaju koja prava uživaju osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori.  Informatorom smo pokušali da obuhvatimo najvažnije medunarodne i domace propise koji regulišu prava osoba sa invaliditetom kao i nacin i postupak ostvarivanja tih prava.
Poštovani,
Namjera nam je bila da, u okviru pravnog sistema Crne Gore, napravimo jasan, jedinstven i pregledan vodic kroz prava osoba sa invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori. Sigurni smo da ce ova publikacija olakšati traženje i ostvarivanje prava svim zainteresovanim pojedincima. U ovom informatoru možete pronaci informacije o pravima OSI i uslovima za ostvarivanje tih prava. Drugim rijecima, date su informacije o korišcenju usluga koje državne institucije pružaju osobama sa invaliditetom u svim sistemima zaštite u okviru našeg pravnog sistema. Pored pomenutog, naci cete informacije o povlasticama koje osobe sa tjelesnim invaliditetom uživaju u Crnoj Gori, kao i posebnim povlasticama koje uživaju clanovi Udruženja paraplegicara Crne Gore. Trudili smo se da na što jednostavniji nacin govorimo o pravima i uslovima za njihovo ostvarivanje i korišcenje kako bi bilo razumljivo za sve citaoce. Vodic je namenjen osobama sa tjelesnim invaliditetom kao i onima koji žele da se upoznaju sa pravima koja uživaju ova lica u Crnoj Gori. Ukoliko vam nešto u informatoru ne bude jasno ili vam treba više informacija, slobodno se obratite Informativnom centru Udruženja paraplegicara Crne Gore na kontakte koji se nalaze na kraju ove publikacije.
OTVORITE,
PROCITAJTE,
OSTVARITE!
MEĐUNARODNI DOKUMENTI
KOJI GARANTUJU POLOŽAJ OSI
Naša država je ratifikovala brojne medunarodne konvencije. Na taj nacin su one postale dio našeg zakonodavstva. Najznacajniji medunarodni pravni dokument za OSI je Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom.
MEĐUNARODNI DOKUMENTI
OD ZNACAJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
?PŠTA DEKLARACIJA UN O PRAVIMA COVJEKA
– Sva ljudska bica radaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješcu i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva (clan 2) – Svako ima pravo na život, slobodu i sigurnost licnosti (clan 3) – Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravicne i zadovoljavajuce uslove rada i na zaštitu u slucaju nezaposlenosti (clan 23)
REVIDIRANA EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA
– Osobe sa invaliditetom imaju pravo na nezavisnost, socijalnu integraciju i ucešce u životu zajednice (clan 15) Da bi se obezbedilo djelotvorno ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, bez obzira na uzrast ili prirodu nesposobnosti, na nezavisnost, socijalnu integraciju i ucešce u životu zajednice, strane ugovornice posebno se obavezuju: 1. da preduzmu neophodne mjere kako bi obezbjedile osobama sa invaliditetom potrebno usmjerenje, obrazovanje i profesionalnu obuku, u okviru redovnih mehanizama kada god je to moguce, ili, kada to nije moguce, pomocu specijalizovanih ustanova, javnih ili privatnih; 2. da unaprijede pristup ovim licima zapošljavanju svim mjerama koje na neki nacin ohrabruju poslodavce da zaposle ili i dalje zapošljavaju osobe sa invaliditetom u uobicajenoj radnoj sredini i da prilagode radne uslove njihovim potrebama ili, kada tako nešto nije moguce zbog razloga onesposobljenosti, organizovanjem ili stvaranjem posebne vrste zapošljavanja prilagodene stepenu nesposobnosti. U odredenim situacijama takve mjere mogu obuhvatiti poseban raspored i dodatne službe. 3. da unaprijede njihovu punu društvenu integraciju i ucešce u životu zajednice posebno takvim mjerama, ukljucujuci i tehnicku pomoc, koje imaju za cilj da prevazidu barijere sporazumevanja i pokretljivosti i da omoguce pristup transportu, stambenom smještaju, kulturnim aktivnostima i razonodi.
KONVENCIJA UN O PRAVIMA DJETETA
– dijete sa mentalnim smetnjama u razvoju treba da uživa pun i kvalitetan život, u uslovima koji obezbjeduju dostojanstvo, unapredenje samopouzdanja i olakšavaju njegovo aktivno ucešce u zajednici (clan 23, stav 1) – pravo djeteta sa smetnjama u razvoju na posebnu brigu i pružanje pomoci koja se zahtijeva i koja je primjerena stanju djeteta i mogucnostima roditelja ili drugih lica koja brinu o djetetu. (clan 23, stav 2)
STANDARDNA PRAVILA OUN-a ZA IZJEDNACAVANJE MOGUCNOSTI KOJE SE PRUŽAJU OSOBAMA SA INVALIDITETOM
– države su obavezne da obezbijede adekvatan dohodak za izdržavanje osoba sa invaliditetom koje su privremeno izgubile dohodak ili ne mogu da se zaposle usled invalidnosti. – Prema istom pravilu, socijalnu sigurnost treba obezbijediti i licima koja se staraju o osobama sa invaliditetom (pravilo br. 8).
KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM
– Generalna skupština UN usvojila je Konvenciju 13. decembra 2006. godine – Svrha ove Konvencije jeste da promoviše, štiti i osigura puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih osoba sa invaliditetom i da promoviše poštovanje njihovog urodenog dostojanstva. – Države potpisnice obavezuju se da ce osigurati i promovisati puno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti. – UPCG je kao pridruženi clan Ad Hoc komiteta svojim amadmanima ucestvovala u izradi dokumenta Konvencije – UPCG je pokrenulo inicijativu za potpisivanje Konvencije UN u Crnoj Gori – Vlada Crne Gore je potpisala Konvenciju 27. septembra 2007. godine. Istog datuma je potpisan i opcioni protokol. – Skupština Crne Gore 15. Jula 2009. godine je usvojila Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom – Ratifikacija Konvencije podrazumijeva snažan signal da se Crna Gora prikljucila zemljama koje su prepoznale vrijednosti iz ovog dokumenta.
DOMACI PROPISI I DOKUMENTI
OD ZNACAJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
USTAV CRNE GORE
– Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu. Nece se smatrati diskriminacijom propisi i uvodenje posebnih mjera koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju. (clan 8) – Potvrdeni i objavljeni medunarodni ugovori i opšteprihvacena pravila medunarodnog prava sastavni su dio unutrašnjeg pravnog poretka, imaju primat nad domacim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose ureduju drukcije od unutrašnjeg zakonodavstva. (clan 9) – Svi su pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili licno svojstvo. (clan 17) – Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda. (clan 19) – Jemci se dostojanstvo i sigurnost covjeka. Jemci se nepovredivost fizickog i psihickog integriteta covjeka, njegove privatnosti i licnih prava. (clan 28) – Omladina, žene i invalidi uživaju posebnu zaštitu na radu. (clan 64) – Jemci se posebna zaštita lica sa invaliditetom. (clan 68) – Svako ima pravo na zdravstvenu zaštitu.Dijete, trudnica, staro lice i lice sa invaliditetom imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, ako to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu. (clan 69) – Jemci se pravo na školovanje pod jednakim uslovima. Osnovno školovanje je obavezno i besplatno. (clan 75)
STRATEGIJA ZA INTEGRACIJU OSOBA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2008-2016
– Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori predstavlja dugorocni strateški plan djelovanja svih socijalnih aktera u Crnoj Gori, kao buduceg razvijenog gradanskog društva, integrisanog u savremene civilizacijske tokove i širu medunarodnu zajednicu. – Ciljevi Strategije ustanovljeni su za period od 2008-2016. godine, sa akcionim planovima koji ce se donositi za periode od po dvije godine. – Kao osnov za izradu Strategije, upotrebljena su rješenja sadržana u domacim i medunarodnim dokumentima, koja pitanja tretmana OSI prvenstveno postavljaju kao pitanje poštovanja ljudskih prava, a ne kao jedan od brojnih segmenata socijalne politike i budžetski rashod. – Nacionalna strategija predstavlja najširi pravni okvir za uspješnu i održivu socijalnu integraciju OSI, kao ravnopravnih i samosvjesnih gradana u društvenu zajednicu. – Strategija je obuhvatila sledece oblasti: zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i penzijsko invalidsko osiguranje, obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje, pristupacnost, kultura, sport i rekreacija i organizacije osoba sa invaliditetom i civilno društvo.
ZAKON O POVLASTICI NA PUTOVANJE LICA SA INVALIDITETOM
– Ovim zakonom se ureduje pravo lica sa invaliditetom na ostvarivanje povlastice na putovanje u drumskom i željeznickom saobracaju na teritoriji Crne Gore. Pravo na povlastice u unutrašnjem drumskom i željeznickom saobracaju mogu ostvariti: lica sa invaliditetom – korisnici tude njege i pomoci, pratilac lica sa invaliditetom i djeca i mladi koji su ostvarili pravo na pomoc za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama – Pravo na povlastice u unutrašnjem drumskom i željeznickom saobracaju imaju: ? lice sa invaliditetom (12 putovanja u drumskom i želježnickom saobracaju – godišnje), ? lice sa invaliditetom u radnom odnosu (od mjesta stanovanja do mjesta rada kao i povratak u mjesto stanovanja), ? pratilac lica sa invalidtetom (u slucaju kad putuje po OSI, ili se vraca poslije pracenja) Zahtjev za ostvarivanje prava na povlastice u unutrašnjem drumskom i željeznickom saobracaju podnosi se Centru za socijalni rad u roku najkasnije od 60 dana od dana ostvarenog putovanja, u visini cijene vozne karte. Postupak za ostvarivanje ovog prava:
Centar za socijalni rad Uz zahtjev za ostvarivanje prava na povlastice prilaže se:
? Rješenje o pravu na njegu i pomoc drugog lica ? Dokaz za pratioca (izjava lica sa invaliditetom) ? Dokaz o radnom odnosu, za lica koje je u radnom odnosu Po dobijanju rješenja, od Centra za socijalni rad, za ostvarivanje prava na Povlastice, podnosi se zahtjev za refundaciju troškova prevoza za svako ostvareno putovanje
Postupak ostvarivanja refundacije troškova prevoza shodno ovom zakonu:
? Rješenje o pravu na povlastice ? Dokaz o ostvarenom putovanju (vozna karta) ? Korisnik koji koristi putnicki automobil prilaže: 1. Rješenje o pravu na povlastice za putovanje 2. Izjavu da koristi putnicki automobil 3. Dokaz o visini cijene vozne karte 4. Dokaz o placenoj taksi za putarinu Centar je dužan da donese rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva
ZAKON O VASPITANJU I OBRAZOVANJU DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA
– Vaspitanje i obrazovanje djece sa invaliditetom ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima kojima se ureduju predškolsko, osnovno, opšte srednje i strucno obrazovanje i vaspitanje. – Djeca sa posebnim potrebama, u smislu ovog zakona su djeca sa: tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošcu; poremecajima u ponašanju; teškim hronicnim oboljenjima; emocionalnim poremecajima; kombinovanim smetnjama; dugotrajno bolesna djeca. – Vaspitanje i obrazovanje djece sa invaliditetom je obavezno od momenta otkrivanja posebne potrebe djeteta.
PRAVILNIK O NACINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA MEDICINSKO TEHNICKA POMAGALA
– UPCG je iniciralo donošenje novog pravilnika o nacinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko tehnicka pomagala. Radni tim UPCG, svojim zahtjevima i prijedlozima, ucestvovao je u sastavljanju novog pravilnika. – Novim pravilnikom proširena je lista, kvalitativno i kvantitativno, ortopedskih pomagala na koja imaju pravo osiguranici Fonda zdravstva. – Prema novom pravilniku, osiguranici Fonda, imaju pravo da dobiju moderna i savremena ortopedska pomagala koja odgovaraju svim evropskim standardima.
Postupak i nacin ostvarivanja prava na medicinsko tehnicka pomagala:

Dom zdravlja
Kod izabranog doktora uzeti: ? Uput za konzilijum ortopeda u Klinickom centru Podgorica Konzilijum ortopeda, Klinicki centar Podgorica, ponedeljak u 13 h
Potrebno:
? Licno prisustvo
? Uput izabranog doktora
? Fotokopija otpusne liste
Za OSI koje traže laka aktivna kolica, pored navedenog potrebno je i:
? Fotokopija vozacke dozvole (ako posjeduje ) ? Fotokopija dokaza da je u radnom odnosu, odnosno da je na školovanju ili studiranju
Fond za zdravstvo
? Ovjeriti nalog za ortopedsko pomagalo Rudo Montenegro ? Ovjereni nalog donijeti u ovu organizaciju, na osnovu kojeg ce vam uzeti mjeru za ortopedsko pomagalo
Šta vam još omogucava novi pravilnik?
Napomena: Naznacili smo samo dio prava koja nisu bila obuhvacena starim Pravilnikom.
Za osobe koje koriste invalidska kolica:
? Standardna invalidska kolica ? Elektromotorna kolica ? Ortopedski krevet: standardni i sa elektromotorom za podešavanje ? Antidekubitalni jastuk i dušek od razlicitih materijala (silikonski, pneumatski, od lateksa, tekstilni) ? Punjac akumulatora, ako koristi elektromotorna kolica ? Kožne rukavice za guranje kolica ? Rezervni dijelovi: gume, nasloni za glavu, kocnice, nasloni za leda, nasloni za ruke, sigurnosni tocak Osigurano lica starije od 18 godina sa paraplegijom, koje je na redovnom ili vandrednom školovanju ili je zaposleno, uz uslov da ima sopstvenu saobracajnu dozvolu za prilagodeno putnicko vozilo i vozacku dozvolu, ima: ? pravo na 2 invalidskih kolica (aktivna i standardna)
Osobe koje koriste proteticka sredstva

Osobe sa amputiranom gornjim ekstremitetima: ? Aluminijsko kucište za mijenjanje radnih nastavaka ? Obruc za poljoprivredne radove za mehanicku protezu ? Kuka za nošenje i pridržavanje raznih alata ? Pribor za jelo – kašika, viljuška i nož ? Nastavak za nošenje – hvatanje predmeta
Osobe sa amputiranim donjim ekstremitetima:
? Dinamicko stopalo ? Dinamicko stopalo sa maleolarnim dijelom ? Dinamicko stopalo za visoko aktivne ? Stopalo pokretno u skocnom zlobu za visoko aktivne ? Višeosovinsko stopalo ? Hidraulcno koljeno na podešavanje ? Gel navlaka za patrljak potkoljenice i natkoljenice ? Jednoosovinsko koljeno sa kocnicom; titan ? Višeosovinsko koljeno
Novim pravilnikom na predlog izabranog doktora, mogu se dobiti:
? urinarni katetri od silikonskog lateksa, 2 komada mjesecno, ? gel za podmazivanje i dezinfekciju uretere pri samokatetarizaciji, kao i ? ogledalo uz nogu pri samokatetarizaciji žene. Osim toga, novim pravilnikom je omoguceno paraplegicarima, kvadriplegicarima, oboljelim od multipleks skleroze, cerebralne paralize i djecje paralize, kao i djeci mentalno oboljeloj koji imaju nevoljno pražnjenje crijeva i bešike, da na predlog izabranog doktora i konzilijuma neurologa mogu ostvariti pravo na pelene,preko Fonda zdravstva i to u kolicini od 720 komada na godišnjem nivou. Postupak je isti kao i prilikom ostvarivanja prava na ortopedska pomagala. Na predlog izabranog doktora, osiguranici koji imaju inkontineciju urina mogu ostvariti pravo na ? 30 kondoma silikonskih sa otvorom za plasticne kese za urin, ? lateks kondoma sa lepljivom trakom kao i samolepljivi.
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NACINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
– Ovim pravilnikom se propisuju uslovi i nacin obezbjedivanja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada licima smanjene pokretljivosti objektima koji su u javnoj upotrebi, stambenim i stambeno poslovnim objektima i uslovi i nacin jednostavnog prilagodavanja pristupacnosti stambenim i stambeno-poslovnim objektima.

7. PRISTUPACNOST
(clan 73. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata) Izgradnja objekata u javnoj upotrebi vrši se na nacin kojim se licima smanjene pokretljivosti obezbjeduje nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih objekata vrši se na nacin kojim se licima iz stava 1. ovog clana obezbjeduje nesmetan pristup i kretanje u zajednickim prostorijama. Stambeni i stambeno-poslovni objekti sa 10 i više stanova moraju se izgradivati na nacin kojim se obezbjeduje jednostavno prilagodavanje objekta, najmanje jedne stambene jedinice na svakih 10 stanova za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti.
(clan 154. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata) Novcanom kaznom u visini tristastrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kaznice se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice i preduzetnik, ako: 2) ne obezbijedi uslove za pristup i kretanje u objektu lica smanjene pokretljivosti (clan 73);
(clan 161. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata) Novcanom kaznom u visini pedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kaznice se za prekršaj nadležni organ ili pravno lice, ako: 9) ne obezbijedi izgradnju, odnosno ne obezbijedi prilagodavanje objekata u javnoj upotrebi pristupu i kretanju lica smanjene pokretljivosti (clan 73. i 166);
(clan 165. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata) Objekti u javnoj upotrebi moraju se prilagoditi uslovima iz clana 73, stav 1. ovog zakona u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(clan 48. Zakona o bezbjednosti u željeznickom saobracaju) U kolima za prevoz putnika (u željeznickom saobracaju) sjedišta za invalide moraju biti posebno obilježena.
(clan 142. Zakona o bezbjednosti saobracaja na putevima) U vozilima za prevoz lica u javnom gradskom i prigradskom prevozu mora biti rezervisano od dva do šest sjedišta nejbliže ulazu za lica sa invaliditetom. Obavještenje o rezervisanim sjedištima za lica sa invaliditetom mora biti istaknuto na vidnom mjestu u vozilu. Napomena: Bliže uslove i nacin prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti ureduje istoimeni pravilnik.
8. SPORT
(clan 6. Zakona o sportu) U ostvarivanju javnog interesa u sportu Republika Crna Gora (u daljem tekstu: Crna Gora) brine o sportsko-rekreativnim akitvnostima lica s invaliditetom;
(clan 7. Zakona o sportu) Opština, glavni grad i prestonica stvara uslove za razvoj i unapredenje sporta djece, omladine i gradana, kao i razvijanje meduopštinske sportske saradnje. U ostvarivanju djelatnosti od javnog interesa iz stava 1. ovog clana, opština podstice sportske aktivnosti lica s invaliditetom.
(clan 34. Zakona o sportu) Za sportsku rekreaciju i sportska takmicenja lica s invaliditetom mogu se osnivati sportski klubovi invalida. Sportski klubovi iz stava 1. ovog clana mogu se udruživati po sportovima i po kategorijama invaliditeta koje priznaje Medunarodni paraolimpijski komitet. Najmanje tri sportska kluba iz stava 1. ovog clana mogu osnovati crnogorski paraolimpijski savez.
POVLASTICE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U NAŠEM POZITIVNOM ZAKONODAVSTVU
MOGUCNOST POSREDNOG OSTVARIVANJA BIRACKOG PRAVA
(clan 84. Zakona o izboru odbornika i poslanika) Birac koji nije u mogucnosti da na birackom mjestu licno glasa (slijepo, invalidno ili nepismeno lice) ima pravo da povede lice koje ce umjesto njega, na nacin koji mu ono odredi, ispuniti listic, odnosno obaviti glasanje. Glasanje za biraca iz stava 1. ovog clana ne može obaviti clan birackog odbora, ni opunomoceni predstavnik podnosioca izborne liste.
MOGUCNOST PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LICNE KARTE I PUTNIH ISPRAVA VAN SLUŽBENIH PROSTORIJA
(clan 11. Zakona o licnoj karti i clan 26. Zakona o putnim ispravama) Starom, bolesnom i gradaninu sa hendikepom omogucava se podnošenje zahtjeva van službenih prostorija Ministarstva ili na drugi nacin kojim mu se olakšava podnošenje zahtjeva, u skladu sa ovim zakonom.
Postupak i potrebni dokazi za izdavanje licnih dokumenata:
Pasoš
Za izdavanje pasoša, shodno Zakonu o putnim ispravama (Službeni list Crne Gore, br. 21/08), potrebno je priložiti:

? zahtjev, ? izvod iz maticne knjige rodjenih, ? uvjerenje o državljanstvu ( ukoliko podnosilac zahtjeva nema licnu kartu izdatu na novom obrascu), ? dokaz o uplati naknada za obrazac 15,00 eura i administrativna taksa 25,00 eura (informacije o nacinu uplate ce biti dostupne na oglasnim tablama i šalterima podrucnih jedinica). Prilikom podnošenja zahtjeva gradanin ne prilaže fotografiju, a fotografisanje se obavlja u podrucnoj jedinici. Vozacka dozvola Za izdavanje ili produženje vozacke dozvole ili potvrde o poznavanju saobracajnih propisa ili instruktorske dozvole prilaže se :
? zahtjev, ? dokaz o položenom ispitu – ako nema ispravu, ljekarsko uvjerenje, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja – za isteklu ispravu, osim do navšene 40. godine života, ? dokaz o uplati naknade (za obrazac 5,00 eura i administrativne takse; 10,00 eura za izdavanje prve vozacke dozvole; 15,00 eura za duplikat vozacke dozvole; 8,00 eura za potvrdu i 30,00 za instruktorsku dozvolu), ? identifikaciona isprava (licna karta, pasoš, vozacka dozvola) na uvid.
Licna karta

Za izdavanje licne karte, shodno Zakonu o licnoj karti, potrebno je priložiti: ? zahtjev (obrazac se dobija u podrucnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove), ? izvod iz maticne knjige rodenih, ? uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i ? dokaz o uplati naknade za obrazac u visini od 5,00 eura (informacije o nacinu uplate su dostupne na oglasnim tablama i šalterima podrucnih jedinica).
Prilikom podnošenja zahtjeva gradanin ne prilaže fotografiju, a fotografisanje se obavlja u podrucnoj jedinici ili filijali. Takode, nije potrebno dostavljati dokaz o krvnoj grupi. Crnogorski državljanin identitet dokazuje dosadašnjom licnom kartom, pasošem ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva.
OSLOBOĐENJA OD PLACANJA PO RAZNIM OSNOVAMA (CARINE, POREZI, TAKSE I SL)
(clan 184. Carinskog zakona) Placanja carine na uvoz specificne opreme oslobodene su humanitarne organizacije, udruženja slijepih i gluvih, odnosno nagluvih osoba, lica oboljela od mišicnih i neuromišicnih oboljenja i njihovi clanovi koji uvoze specificnu opremu, uredaje, instrumente, rezervne djelove i potrošni materijal za potrebe tih lica. Specificnim pomagalima u smislu ovog zakona smatraju se tehnicka pomagala, potrošni materijal, oprema, rezervni djelovi a koje utvrdi Ministarstvo zdravlja Crne Gore kao i 1) putnicka vozila sa radnom zapreminom benzinskog motora do 1,8 litara i dizel motora do 1,9 litara; 2) putnicka vozila sa automatskim mjenjacem, sa radnom zapreminom benzinskog motora do 2 litra i dizel motora do 2,2 litra; 3) putnicka vozila, posebno podešena za prevoz invalida u invalidskim kolicima, ali samo ako se uvoze za potrebe lica, kome zbog fizickog hendikepa trebaju invalidska kolica
Postupak za oslobadanje placanja carine na uvoz specificne opreme Da bi lice sa invaliditetom moglo da ostvari pravo na oslobadanja placanja carine na uvoz specificne opreme potrebno je prvo da pred Ministarstvom zdravlja Crne Gore pokrene postupak kojim ce dokazati da uvezena roba predstvlja specificnu opremu.
Postupak pred Ministarstvom zdravlja se pokrece pismenim zahtjevom, od strane podnosioca zahtjeva (osoba sa invaliditetom) i treba da sadrži obracanje predmetnom ministarstvu kojim se traži da predmetna roba, sa tacnim i preciznim oznacenjem iste (ako su invalidska kolica, tacno oznacenje tipa kolica i drugih podataka iz fakture), ako je u pitanju automobil, potrebno je navesti sve podatke iz saobracajne dozvole (broj šasije, broj motora, tip i sl). Uz zahtjev je neophodno dostaviti: ? rješenje komisije PIO ili odluka o priznatom statusu invalida (najmanje 80 %) ? fotokopija racuna za robu koja se uvozi ? uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove da se specificna oprema uvozi za potrebe vas kao osobe sa invaliditetom ? potvrda Udruženja kojim dokazujete da ste clan Udruženja (dobija se u maticnom Udruženju ) ? izjava vas kao podnosioca zahtjeva da ste clan navedenog udruženja ? fotokopija vozacke dozvole (ako uvozite automobil) ? fotokopija saobracaje dozvole (ako uvozite automobil) Po dobijanju uvjerenja od Ministarstva zdravlja Crne Gore, kojim je uvezena oprema ili potrošni materijal ili automobil ili rezervni dijelovi proglašavaju specificnom opremom, a kad ista oprema dode pred carinskim organom potrebno je Carinskom organu u postupku carinjenja uz zahtjev za oslobadanje placanja carine i (shodno clanu 184, stav 1, tacka 6. carinskog zakona) i poziv na odredbe clana 28, stava 1, tacke 11. Zakona o PDV –u (ukoliko automobil uvozi osoba u invalidskim kolicima za svoje potrebe) dostaviti sledecu dokumentaciju: ? rješenje komisije PIO ili odluka o priznatom statusu invalida (najmanje 80 %) ? fotokopija fakture za robu koja se uvozi ? uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove da se specificna oprema uvozi za potrebe vas kao osobe sa invaliditetom ? potvrda Udruženja kojim dokazujete da ste clan Udruženja (dobija se u maticnom Udruženju) ? izjava vas kao podnosioca zahtjeva da ste clan navedenog udruženja ? fotokopija vozacke dozvole (ako uvozite automobil), odnosno ovlašcenje korisnika pravoi dato licu koje ce ga koristiti ? fotokopija saobracaje dozvole (ako uvozite automobil ) ? uvjerenje nadležne ustanove da uvezena roba predstavlja specificnu opremu (ne smije biti strarije od 6 mjeseci od dana izdavanja ) ? izjavu da u poslednje 3 godine nije ostvarilo pravo na oslobadanje placanja carine po ovom osnovu ? carinsku deklaraciju (popunjena u skladu sa pravilnikom o popunjavanju iste) ? izjava da ce u roku od 6 mujeseci prilagoditi automobil rucnim komadama (samo u slucaju oslobadanja placanja PDV shodno odredbi clana 28, stav.1, tacka 11. Zakona o PDV)
(clan 3. Zakona o boravišnoj taksi) Boravišnu taksu ne placaju lica sa teškim culnim i tjelesnim smetnjama kao i lica upucena na banjska i klimatska lijecenja odnosno rehabilitaciju od stane nadležne ljekarske komisije. Lica iz stava 1. ovog clana ne placaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrdenih u istom stavu (clanska karta, potvrda škole, ljekara, ljekarski uput i dr).
(clan 95. Zakona o izvršnom postupku) Izuzeti su od izvršenja primanja po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete nastale usljed oštecenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdržavanja usljed smrti davaoca izdržavanja; primanja po osnovu naknade zbog tjelesnog oštecenja po propisima o invalidskom osiguranju; primanja po osnovu materijalnog obezbijedenja; primanja po osnovu privremene nezaposlenosti.
(clan 96. Zakona o izvršnom postupku) Izvršenje na zaradi i penziji, kao i naknadi umjesto zarade može se odrediti i sprovesti do iznosa od jedne polovine tih primanja. Izvršenje na primanju ratnih i mirnodopskih vojnih invalida po osnovu invalidnine, ortopedskih dodatka i invalidskog dodatka može se sprovesti samo za potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete nastale usljed oštecenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdržavabnja usljed smrti davaoca izdržavanja, i to od iznose od jedne polovine tog primanja.
(clan 166. Zakona o parnicnom postupku) Sud ce osloboditi od placanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogucnosti da snosi troškove bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice. Oslobodenje od placanja troškova postupka obuhvata oslobodenje od placanja taksa i oslobodenje od polaganja predujma za troškove svjedoka, vještaka, uvidaja i sudskih oglasa.
(clan 167. Zakona o parnicnom postupku) Odluku o oslobadanju od placanja troškova postupka donosi prvostepeni sud na predlog stranke. Stranka je dužna da uz predlog podnese uvjerenje nadležnog organa o imovnom stanju. (clan 11. Zakona o sudskim taksama) Takseni obaveznik je dužan da, uz predlog za oslobadanje od placanja takse, podnese uvjerenje o imovnom stanju koje noje starije od šest mjeseci, racunajuci od dana njegovog izdavanja do dana podnošenja predloga. Uvjerenje o imovnom stanju mora sadržati podatke o visini prihoda taksenog obveznika i clanova njegovog domacinstva, kao i o drugim izvorima prihoda i uopšte o imovnom stanju lica kome se izdaje uvjerenje (u prihode ne racunaju se primanja ostvarena po osnovu invalidskog osiguranja, materijalnog obezbjedenja, školovanja, izdržavanja, socijalne pomoci i dodatka na djecu).
(clan 168. Zakona o parnicnom postupku) Kada stranka prema svom opštem imovnom stanju nije u mogucnosti da snosi troškove kvalifikovanog punomocnika, prvostepeni sud ce na njen zahtjev da odredi da je zastupa punomocnik, ako je to nužno radi zaštite opravdanog interesa stranke. Stranka kojoj je postavljen punomocnik oslobada se od placanja stvarnih izdataka i nagrade postavljenom punomocniku.
(clan 238. Zakona o parnicnom postupku) Svjedoci koji se zbog starosti, bolesti ili teških tjelesnih mana ne mogu odazvati pozivu saslušace se u svom stanu, odnosno prostorijama u kojima borave.
Povlastice pri registraciji motornih vozila Osoba sa invaliditetom koja ima najmanje 80 % invaliditeta ima pravo na oslobadanje placanja: ? polise osiguranja u iznosu od 10 % od ukupne cijene polise osiguranja; ? naknade za puteve ? ekološke takse ? porez na motorna vozila ne placa se na vozila specijalno prilagodena i opremljena za upotrebu hendikepiranih lica.
Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom (clan 56. Zakona o bezbjednosti saobracaja na putevima) Vozac ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih ucesnika u saobracaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobracaja ili kretanje pješaka. Vozac invalid kojem su ošteceni donji ekstremiteti može da zaustavi ili parkira vozilo i na mjestima na kojima je to, po ovom zakonu zabranjeno, osim u slucajevima predvidenim stavom 1. ovog clana, kao i da je njegovo vozilo obilježeno posebnim znakom.
Osposobljavanje kandidata OSI za vozaca (clan 207. Zakona o bezbjednosti saobracaja na putevima) Osposobljavanje kandidata za vozaca na vozilu preuredenom za vožnju lica sa invaliditetom može se vršiti ukoliko kandidat za vozaca može koristiti preuredeno vozilo.
Povlastice u korišcenju usluga Parking servisa – Podgorica Osoba sa invaliditetom sa 80% invaliditeta koja je vozac motornog vozila može besplatno koristiti parkirališta Parking servisa u Podgorici kao i oznacena mjesta za osobe sa invaliditetom u gradu Podgorica. Besplatnu kartu i naljepnicu za automobil pomocu koje se ostvaruje ova povlastica dodjeljuje Parking servis po podnijetom zahtjevu stranke. Uz zahtjev potrebno je priložiti dokaze: o stepenu invaliditeta, fotokopije licne karte, vozacke dozvole i saobracajne dozvole (koja mora glasiti na ime podnosioca zahtjeva).
Subvencije racuna za struju ? Korisnicima nekog od vidova socijalne zaštite (materijalno obezbjedenje porodice, licna invalidnina, njega i pomoc drugog lica, smještaj u drugu porodicu, prava na materijalno obezbjedenje boraca) mjesecni racun za utrošenu elektricnu energiju umanjuje se 45 %. ? Urednim platišama (domacinstva bez duga za elektricnu energiju), EPCG odobrava mjesecni popust od 5 %.
Povlastice u unutrašnjem telefonskom saobracaju (T-Com) Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj 04.11.2002. godine, donio je odluku o povlasticama u unutrašnjem telefonskom saobracaju, kojom se lica oboljela od progresivne mišicne distrofije i srodnih mišicnih oboljenja oslobadaju placanja pretplate, 500 impulsa mjesecno, kao i naknade za prikljucak, dok se organizacije ovih lica oslobadaju pretplate, 1.500 impulsa mjesecno i 50% naknade za prikljucak. Obrazloženje: Povlastice koje se u gore navedenim slucajevima ostvaruju podijeljene su u dvije kategorije, i to: 1) povlastice za „C“ kategoriju: – telefonski prikljucak u stanovima invalida 1. i 2. grupe sa 100% invaliditetom (pretplatnika i clanova uže porodice: supružnik, djeca, roditelji, braca i sestre), sa tudom njegom, na koje se primjenjuju propisi o ratnim i mirnodopskim invalidima. – Lica koja su potpuno i trajno izgubila vid – Lica oboljela od progresivne mišicne distrofije i slicnih oboljenja. Cijena zasnivanja pretplatnickog odnosa za telefonski prikljucak umanjuje se za 50%. Mjesecna telefonska pretplata se ne naplacuje i imaju 500 impulsa besplatno. 2) povlastice za „D“ kategoriju – Ove povlastice se odnose na organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom. – Cijena zasnivanja pretplatnickog odnosa za telefonski prikljucak se ne naplacuje. – Mjesecna telefonska pretplata se ne naplacuje i imaju 500 impulsa besplatno. Napomena: Ove povlastice odnose se iskljucivo na telefonske prikljucke instalirane u stanovima pretplatnika. Jedna porodica – domacinstvo može koristiti povlasticu samo na jednom telefonskom prikljucku. Pretplatnik stice pravo na povlasticu u narednom mjesecu od datuma podnošenja zahtjeva. Povlastice na ADSL za osobe sa 100% tjelesnog oštecenja (1. i 2. Grupa) oslobodeni su placanja instalacije i modema i imaju 20% na cijenu mjesecne pretplate na sve ADSL pakete (potrebno je dostaviti rješenje o kategorizaciji i potvrdu o clanstvu u UPCG). Popust za osobe sa invaliditetom za mobilni internet od 25% za bilo koji internet paket. Potrebno je dostaviti dokaz o invaliditetu u glavnoj poslovnici T-Com-a.
POVLASTICE KOJE JE UDRUŽENJE OSTVARILO ZA SVOJE CLANOVE
POVLASTICE U KORIŠCENJU USLUGA T-MOBILE PODGORICA ZA CLANOVE UP
Na osnovu ugovora br. 05-7683, koji je zakljucen u Podgorici dana 21.10.2003. godine, izmedu Moneta D.O.O. Podgorica i Udruženja paraplegicara Crne Gore predvideno je pružanje usluga javnih mobilnih telekomunikacija i to Post Paid usluga pojedinacnim korisnicima, clanovima UPCG. Ugovorne strane su se saglasile da za svakog pojedinacnog korisnika usluga koristi tarifni paket koji se sastoji u sledecem:
1) besplatne SIM kartice i priljucenje na mrežu davaoca usluga 2) do iznosa od 5 eur mjesecno, po pojedinacnom korisniku mogucnost besplatnog telefoniranja unutar MONET mreže, a preko tog iznosa popust od 50% na ostvarenu potrošnju u okviru MONET mreže 3) obracun troškova pruženih usluga bez mjesecne pretplate Posebni tarifni paket predviden ovim ugovorom obuhvata sve clanove UPCG.
POVLASTICE U KORIŠCENJU „MONTENEGRO AIRLINES“ AVIO PREVOZA ZA CLANOVE UDRUŽENJA PARAPLEGICARA CRNE GORE Montenegro Airlines se obavezujue da licima koja uputi UPCG preda traženi broj vazduhoplovnih prevoznih dokumenata cija je cijena utvrdena u povlašcenom iznosu. Cijena prevoznog dokumenta za sva lica koja uputi UPCG utvrduje se u povlašcenom iznosu i to: 50 % popusta na svim linijama Montenegro Airlinesa. U cijenu je ukljucen i prevoz prtljaga do 20 kg težine.
POVLASTICE CRNOGORSKOG NARODNOG POZORIŠTA ZA CLANOVE UPCG Crnogorsko narodno pozorište (CNP) omogucava clanovima UPCG pracenje predstava koje su u izvodenju ovog pozorišta. Prilaz, ulaz i parter su pristupacni za osobe u invalidskim kolicima.
SAVJET ZA BRIGU O LICIMA SA INVALIDITETOM

Poštovanje svojih osnovnih ljudskih prava i zaštitu ukoliko se ova prava krše svi gradani mogu da se traže od nadležnih upravnih i sudskih organa, kao i kod lokalne samouprave. Pored toga, ustanovljen je i poseban organ na nivou Republike Crne Gore, cija je nadležnost objedinjavanje aktivnosti razlicitih ministarstava koji se, u okviru svojih nadležnosti, bave osobama sa invaliditetom. Na osnovu clana 12. stav 3. Uredbe o Vladi RCG, Vlada RCG je na sjednici održanoj 25.12.2003. godine donijela Odluku o obrazovanju SAVJETA ZA BRIGU O LICIMA SA INVALIDITETOM (Službeni list RCG, br. 03/04). Odluka o obrazovanju SAVJETA ZA BRIGU O LICIMA SA INVALIDITETOM propisuje: clan 2. Zadatak Savjeta je: – zaštita i unapredenje prava lica sa invaliditetom u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja, radnog osposobljavanja i zapošljavanja, – iniciranje donošenja propisa za razvoj i unapredivanje prava lica sa invaliditetom, – predlaganje mjera za poboljšanje kvaliteta života ovih lica, – informisanje javnosti o pravima, mogucnostima i potrebama lica sa invaliditetom u cilju uklanjanja predrasuda i barijera u odnosu na ta lica, – kao i ostvarivanje drugih prava od znacaja za status lica sa invaliditetom clan 3. U Savjet se imenuju: 1. za predsjednika – Porpresjednik Vlade Republike Crne Gore, za finansijski sistem i javnu potrošnju 2. za clanove: – Ministar rada i socijalnog staranja, – Ministar zdravlja, – Ministar prosvjete i nauke, – Ministar za zaštitu životne sredine i uredenje prostora, – Direktor zavoda za zapošljavanje Crne Gore, – Predstavnici NVO koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom (3 predstavnika), po predlogu Ministarstva rada i socijalnog staranja. clan 4. Savjet donosi poslovnik kojim se propisuje nacin rada Savjeta. Savjet podnosi izvještaj o radu Vladi Republike Crne Gore. Napomena: Možete se pismeno obratiti Savjetu sa zahtjevom za rješavanjem Vaših problema.
LOKALNA SAMOUPRAVA I OSOBE SA INVALIDITETOM
Pored državnog nivoa, veliki broj pitanja osobe sa invaliditetom rešavaju na nivou lokalne samouprave. Zakon o lokalnoj samoupravi je u clanu 1. propisao pravo gradana i organa lokalne samouprave da, u granicama utvrdenim zakonom, ureduju i upravljaju odredenim javnim i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva. Za OSI je posebno znacajno ovlašcenje lokalne samouprave da, pored ostalog, ureduje i obezbjeduje socijalnu zaštitu koja se odnosi na kucnu njegu i kucnu pomoc starim i invalidnim licima, rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe i dodatnih oblika socijalne zaštite; djeciju zaštitu koja se odnosi na odmor i rekreaciju djece, smještaj, ishranu i dreuge dodatne oblike djecje zaštite (clan 32.). Tu je i pravo lokalne samouprave da radi obezbjedivanje vršenja poslova od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo opština osniva javne službe u oblasti obrazovanja, kulture, fizicke kulture i sporta, tehnicke kulture, socijalne i djecije zaštite, zapošljavanja, primarne zdravstvene zaštite i u drugim oblastima. Prenesene poslove u oblastima obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, socijalne i djecije, zapošljavanja i drugim oblastima od interesa za lokalno stanovništvo opština vrši u skladu sa posebnim zakonom (clanovi 38 i 39.). Od znacaja za OSI su i ovlašcenja OSI oko donošenja prostornih i urbanistickih planova, a samim tim i oko uklanjanja arhitektonskih barijera, kao i oko pitanja koja se ticu svakodnevnog života stanovništva, ciji su sastavni dio i OSI. Zakon o lokalnoj samoupravi je u clanu 49. propisao mogucnost da se radi efikasnog i racionalnog vršenja poslova iz nadležnosti skupštine, obrazuju odbori i savjeti, kao stalna radna tijela, a mogu se obrazovati i komisije kao povremena radna tijela.
UMJESTO ZAKLJUCKA
Kao što ste upravo procitali, osobe sa invaliditetom imaju svoja prava, postoje brojni mehanizmi i institucije preko kojih se ova prava mogu prakticno ostvariti. Sad znate šta, kako i gdje, u borbi za svoja prava. To ne znaci da ce ici glatko. Ne znaci da necete naici na otpore i sukobiti se sa brojnim predrasudama, zabludama i nerazumijevanjem. Otpori sa kojim cete se sresti mogu biti snažni i neocekivani, problemi veliki i brojni.
Ali, pred vama je jasan izbor:
Ili cete se povuci u sebe, prepustiti se pesimizmu, necete uraditi ništa. U tom slucaju problemi nece nestati, postace brojniji i jaci. Drugi put je teži, ali zahvalniji – uzmite sudbinu u svoje ruke, borite se za svoja prava! Necete u tome biti sami, sa Vama su hiljade osoba sa invaliditetom, udruženja koja okupljaju OSI i brojni prijatelji koji zajedno sa nama promovišu poštovanje ljudskih prava. Zato, ne cekajte da Vam drugi obezbjedi ono što Vam pripada: ukljucite se, djelujte,
izborite se!
Napomena
Ako se neki propis u meduvremenu promjenio pronadite novu verziju na sajtu Ministarstva